Fair Haven Baptist Church
1111 Douglas, Kansas City, KS 66103
(913) 342-0135